Current team

Vickey Nandal
DMS Convenor(2016)
Vasu Agarwal
CH1 Convenor(2017)
Vaibhav Kalra
EE3 Convenor(2016)
Shubham Dixit
MBA Convenor(2018)
Shivam Goyal
CS1 Convenor(2017)
Parth Samria
ME2 Convenor(2017)
Kumar Priyanshu
TT1 Convenor(2017)
Divyanshu Saxena
CS1 Convenor(2016)
Divyansh Rana
ME1 Convenor(2016)
Divya Choudhary
CH1 Convenor(2016)
Deep Gandhi
EE1 Convenor(2017)
Arpit Jain
ME1 Convenor(2017)
Aman Yadav
TT1 Convenor(2016)
Abhinava Sikdar
MT1 Convenor(2017)
Aditya Gupta
EE3 Convenor(2017)

Past general secretaries

Abhinav Arora
2018-19
Kushal Sogani
2017-18
Vaibhav Anand
2016-17
Sanket Jain
2015-16
Amol Mittal
2014-15
Divyam Rastogi
2013-14
Ananth Govind Rajan
2012-13